هی تو !

هی تو !که سر در گريبان سرد زمين فرو کرده ای. فکر می کنی توی خاک چی پيدا می کنی؟ عتيقه؟سنگ طلا؟فضولات حيوانات؟شايد هم فکر می کنی اون تو چيز با ارزش تری پيدا می شه؟! آها !از دست زندگی روی زمين خسته شدی و دنبال زندگی زير زمينی می گردی؟ .آره؟ آخ گفتی ...من هم کلافه شدم از اين زندگی. زندگی چيه ؟ بگو لودگی!
صبح پاشو . صبحانه بخور .برو.بيا.بچش.برگرد. تلويزيون نگاه کن. شام بخور .تازه اگه خيلی بچه مثبت باشی يه چيزی هم بخونی. بعد بخواب!بعد دوباره پاشو ...دوباره روز از نو !...اه اه اه
گلاب به روت حال من هم داره به هم می خوره. آخرش که چی؟ لازم نيست زحمت بکشی و توی زمين رو بگردی. قبلا اهل علم اين کارو کردن! خبری نيست . اون ته از اينجا هم داغ واعصاب خورد کن تره!می گی چيکار کنيم؟ خب می دونی؟! اون بالارو هنوز کشف نکردن يعنی نتونستن کشف کنن. فکر کنم بد نباشه يه سری هم بری بالاتر . مريخ؟ نه بابا بالاتر . آندرومدا؟نه نه!خيلی بالاتر ! می گم کسی کشف نکرده!...آره!... اون ور ترو نمی بينی؟ آخه پدر جان مگه همه چيزو بايد ببينی؟ اين همه چيزو ديدی چی شد؟...اين يکی رو بايد احساس کنی.
چشماتو ببند ...يک نفس عميق بکش به يه حجم بی منتها فکر کن! حالا پرواز کن . برو . برو تا هر کجا که حس می کنی در حد تو س برو ! ... ولی خواهش می کنم ديگه بر نگرد چون با ديدن اونجا آدم اينجا ديوونه می شه! ... ...
د برو ديگه!

/ 0 نظر / 9 بازدید