به نام محول احوال
به نظر من شعر تلاش بشر است برای اهنگ دار کردن احوالات درونيش.
البته گاهی اين اهنگ انقدر بزرگ می شود که جای اصل کلام را می گيرد.پس افرين به انهايی که درست و زيبا ميسرايند.
اگر شما جزو ان دسته از افراد هستيد که فکر می کنند شاعران خيلی هنرمندند بايد بگويم کمی اشتباه می کنيد.اگر بی تعارف شعر می گوييد منظورم را می فهميد.واگر نه بدانيد شما هم می توانيد پس اغاز کنيد.
ميدانم که شعر درجه بندی دارد وبر حسب شاعر او ارزشمند می شود ولی در هر صورت يک شعر است.
خوشحال می شوم که نظرات شما را هم بدانم.

/ 0 نظر / 8 بازدید