زجر زمين

پر درد ترين زمزمه ی دهر چنين است

آهنگ زمان زجر زمين حاصل اين است

مردان خدا را که در اين دشت شبان اند

يک يک بشکستند که اين عادت دين است

عيسای زمان را به صليبی بنشاندند

مريم چه کند؟ بافته ی ظلم همين است

آگاه ترين مردم دنيا به خدا را

از جهل براندند که اين جبر زمين  است

زنجير به پای علما سخت ببستند

افسوس ندانست کسی پاک ترين است

آهسته و آرام به دام ابدی راه برفتند

کس ندانست که ابليس حوالی کمين است

/ 0 نظر / 9 بازدید