205517_orig.jpgفکر کنم تو این ۴-۵ هفته ای که با یکی از اساتید؛ کار ازمایشگاهی می کردیم ؛ حین کار با موش های صحرایی؛ ۴-۵ بار اشاره کرد که خارجی ها چقدر به رعایت اخلاق در هنگام کار با حیوانات ازمایشگاهی حساسند و بسیار اصرار دارند که به جای افزایش جامعه ی آماری ؛ دقت دستگاهها را باید افزایش داد . اگر سوپر وایزری ببیند که محقق ؛ با حیوانات خشن کار می کند و حیوان را زجر می دهد ؛ مورد را گزارش کرده و مقاله ی او ؛مورد قبول قرار نمی گیرد ! اصلاآنها ؛ ۲ واحد کار با حیوانات آزمایشگاهی دارند و... ! و هی می گفت . البته این که خارجی های عزیز انقدر انسان مدارانه با حیوانات برخورد می کنند ؛ فوق العاده جای ستایش دارد ! اما چرا وقتی جلوی چشمهای این  همه سوپر وایزر ؛ دسته دسته انسان؛ به خاطر وحشی گری و زیاده خواهی عده ای کشته می شوند ؛نه کسی اعتراض می کندو نه فعالیت های آنها را مورد تحریم قرار می دهند ؟ شاید واقعا جان حیوانات با ارزش تر از انسانهاست ! شاید خواسته ی حیوانصفتان جهانی ؛ مهم تر از تحقیقات ازمایشی است یا ... !feldhamster_12.jpg

/ 0 نظر / 21 بازدید