به خاطر خود يا ديگران؟

برای اخرين بار جلوی ايينه چهره اش را ور انداز کرد. کم کم داشت شبيه يک خفاش می شد درست همان ظاهری که می پسنديد . اما خانواده اش با اين کار مخالف بودند. انها دوست نداشتند يکی از اعضای خانواده شان ظاهری شبيه به خفاش داشته باشد . به شيشه ای که در دست داشت نگريست اگر تمام ان را لا جرعه سر می کشيد دوباره صورتی انسانی می يافت. واين کار را کرد . در اخرين لحظاتی که از شکل خفاشيش مانده بود به اين فکر کرد که اين کار را به خاطر خودش کرده يا ديگران ؟ اول فکر می کرد اين کار فداکاری برای ديگران است تا هميشه مجبور نباشند يک خفاش ببينند اما حالا می ديد که اين کار را کرد تا از بين ديگران رانده نشود. و باز هم او خود خواهانه کاری را کرد که فکر می کرد ايثار است...!

/ 0 نظر / 8 بازدید