يک نفر به آرامی در گوشم گفت : در عجبم از کسی که وقتی خودکار زندگيش می نويسد ؛ نمی گويد : چرا ؟ ولی کافی است برای لحظه ای ننويسد در آن صورت به هر کس که می رسد می پرسد : چه شد که خودکار زندگيم ننوشت ؟...

/ 0 نظر / 14 بازدید