تحجر مدرن !

تحجر يعنی سنگ شدن . يعنی غير قالب نفوذ شدن مثل يک سنگ که وقتی به آن ضربه می زنی عين خيالش نيست هر کاری می کنی باز هم سر جای خودش ايستاده . خوب وقتی يک سنگ را نمی شود کاريش کرد بايد آن را به هر قيمتی از ميان برداشت از سر راه برداشت چون اجازه ی حرکت را از بقيه گرفته . پس می شکنندش از بين می برندش ... .

واژه ی متحجر يعنی سنگ شده . يعنی چيزی که بايد نابود شود . و اين واژه را معمولا برای آدم های مذهبی که بدون توجه به تغيير شرايط روزگار ؛ همچنان بر عقايد اجدادشان بی دليل پا فشاری می کنند استفاده می شود . اين افراد اصل دين را فراموش کرده اند . و از آن وسيله ای برای اظهار وجود خودشان ساخته اند . آن را سنگ کرده اند ... اما اين واژه محدودبه اين قشر نمی شود . برعکس در حال حاضر آدم های سنگی عموما آدم هايی هستند که تحت تاثير يک سری القائات سعی می کنند بر حرف هايی پا فشاری کنند که ريشه ی آنها را به درستی نمی دانند و هر چه هم که در گوششان از حق و عقلانيت سخن بگويی عين خيالشان نيست. اساسا برای اين تربيت شده اند که به عده و تفکر خاصی حمله کنند و هيچ جوری رام نمی شوند . در واقع اين مردم ساده و تحت تاثير سخنان بيهوده مانند اجدادشان متحجرند با اين تفاوت که لااقل اجدادشان حق را می گفتند اما حقشان قديمی بوده و به درد گذشته ها می خورده  . اما اين آدم های جديد باطل را می گويند که نه در گذشته کاربرد داشته ؛ نه حالا و نه در آينده !... و اين يعنی تحجر امری که انگار مارا رها نخواهد کرد . خب چه می توان کرد ؟ طبيعی است که انسانی که از سنگ تغذيه می کند ؛ سر انجام سنگ هم می شود !...

/ 0 نظر / 15 بازدید